LOGOPÈDIA INFANTIL

El servei de logopèdia infantil s’ocupa de valorar, diagnosticar i intervenir les dificultats  que afecten a la parla, al llenguatge, als processos de lectura i les alteracions que dificulten els mecanismes correctes implicats en l’acte de la deglució.

Ofereixen assessorament familiar i mantenen coordinació activa amb les escoles, per tal d’atendre l’infant d’una manera integral.

D’aquesta manera, són els responsables d’actuar en:

  • Àrea del llenguatge (comprensió i expressió): fonètica, fonologia, morfosintaxi, semàntica, pragmàtica, retard del llenguatge, trastorn del desenvolupament del llenguatge, deficiències, autisme, dislàlies, TEL, etc.
  • Àrea de la parla: articulació, apràxia de la parla, trastorns de la fluïdesa (taquifèmia, disfèmia), comunicació, comunicació paralingüística, etc. 
  • Àrea de la lectoescriptura: dislèxia, disgrafia, discalcúlia, disortografia, entre d’altres.
  • Àrea de la veu: volum, respiració, disfonies, afonies, etc.
  • Àrea de la cognició: atenció, memòria, concentració, seqüenciació, resolució de problemes i capacitats executives.
  • Àrea de l’alimentació: masticació, deglució, succió, etc.
  • Àrea de l’audició: dificultats de llenguatge, parla i veu degudes a pèrdues auditives de transmissió, neurosensorials i mixtes, hipoacúsies, presbiacúsia, síndromes diverses, etc.